Regulamin - VPS Hosting

§1 Rodzaj i zakres usług udostępniania serwerów VPS

 1. Usługa jest udostępniana przez dcs.pl Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Puławskiej 303, 02-785 Warszawa, zwanej dalej DCS.
 2. Usługa HostedWindows.pl VPS Hosting zwana dalej Usługą obejmuje:
  1. Udostępnianie Użytkownikowi systemu pracującego pod kontrolą Microsoft Windows Server( w wersji opisanej pod adresem http://hostedwindows.pl.) , w środowisku maszyn wirtualnych.
  2. Udostępnienie Użytkownikowi 1 (jednego) adresu IP.
 3. Szczegółowe parametry, opcje, rodzaj i charakterystyka usługi HostedWindows.pl VPS Hosting, sposób zamawiania i ceny dostępne są na stronie http://hostedwindows.pl. Stanowią one podstawę do złożenia szczegółowego zamówienia.

§2 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania serwerów VPS

 1. Zawarcie umowy, na podstawie, której następuje świadczenie usług udostępniania serwera VPS w usłudze HostedWindows.pl VPS Hosting (Umowa), następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i zatwierdzenie go przez Użytkownika.
 2. Użytkownik, zatwierdzając wypełniony przez siebie formularz rejestracyjny, oświadcza, że:
  1. Akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.
  2. Podane w formularzu rejestracyjnym dane są zgodne z prawdą.
  3. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez DCS w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 r.
  4. Dokona wpłaty z tytułu opłaty abonamentowej za wybraną usługę w terminie i na warunkach określonych w ofercie HostedWindows.pl VPS Hosting dostępnej pod adresem http://hostedwindows.pl.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich modyfikacji i żądania usunięcia. W tym celu należy zwrócić się korespondencyjnie na adres dcs.pl Sp. z o.o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez DCS danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usług w ramach HostedWindows.pl VPS Hosting jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym następuje usunięcie konta na wniosek Użytkownika.
 4. Rozwiązanie przez DCS w trybie natychmiastowym Umowy o świadczenie Usługi udostępniania serwera VPS następuje na skutek:
  1. Pisemnego oświadczenia Użytkownika o rezygnacji wysłanego na adres korespondencyjny dcs.pl Sp. z o.o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.
  2. Zgłoszenia do DCS przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu.
  3. Jednostronnej decyzji DCS, jeżeli:
   1. Użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.
   2. Użytkownik nie dokonał zapłaty tytułem opłaty abonamentowej za wybraną Usługę w terminie i na zasadach określonych w §4.
   3. Na serwerze umieszczane są treści niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi.
   4. Konto wykorzystywane jest niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad Netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników, np. prowadzenia akcji rozsyłania treści reklamowych, oraz poczty niechcianej zwanej Spamem zgodnie z definicją http://www.nospam-pl.net/standard.php.
   5. Użytkownik działa na szkodę DCS.
 5. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, ale zostaną przez DCS uznane za niepożądane, DCS zawiadomi o tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do żądania DCS, DCS uzna takie działanie Użytkownika za naruszenie niniejszego Regulaminu.
 6. Rozwiązanie Umowy, o której mowa w §2 ust.1 z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie powoduje zwrotu wniesionych przez Użytkownika opłat z tytułu opłaty abonamentowej.
 7. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w dowolnym momencie bez podania przyczyn, z tym, że DCS będzie utrzymywał konta do końca opłaconego okresu rozliczeniowego, chyba, że Użytkownik zażąda ich usunięcia. Wcześniejsze dokonane na żądanie Użytkownika usunięcie kont – nie powoduje zwrotu dokonanych wpłat abonamentowych.

§3 Gwarancja jakości

 1. DCS dołoży wszelkich uzasadnionych  starań celem zapewnienia prawidłowego działania usługi HostedWindows.pl VPS Hosting i ochrony danych znajdujących się na serwerach usługi HostedWindows.pl VPS Hosting.
 2. DCS gwarantuje dostępność usługi HostedWindows.pl VPS Hosting na poziomie 99,5% przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. W przypadku, gdy dostępność usługi będzie niższa niż 99,5% DCS proporcjonalnie pomniejszy opłatę abonamentową w następnym okresie abonamentowym, przy czym współczynnik dostępności liczony jest w skali miesiąca kalendarzowego.
 4. DCS nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści spowodowane niedotrzymaniem gwarancji jakości.
 5. Poza odpowiednim skorygowaniem opłaty abonamentowej zgodnie z ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, DCS nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu czasowej niedostępności Usługi.

§4 Rozliczenia i płatności

 1. Użytkownik usługi HostedWindows.pl VPS Hosting otrzymuje możliwość wypróbowania Usługi przez okres 7 dni kalendarzowych od chwili udostępnienia serwera. Okres ten nazywany jest „Okresem Testu”.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia parametrów zamówionego serwera (pocztą elektroniczną na adres pomoc@hostedwindows.pl) Użytkownik otrzymuję na konto pocztowe fakturę VAT proforma w formie elektronicznej i rozpoczyna się proces udostępniania serwera. W wypadku, gdy użytkownik zdecyduje się na opłacenie faktury „Okres Testu” wlicza się do czasu opłaconego świadczenia Usługi.
 3. Użytkownik wnosi opłatę abonamentową cyklicznie, z góry, na podstawie faktury VAT proforma, zgodnie z ustalonym okresem rozliczeniowym. Najkrótszym cyklem rozliczeniowym jest cykl 3-miesięczny. W przypadku braku należnej wpłaty abonamentowej do dnia płatności określonego na fakturze VAT proforma, DCS ma prawo zablokować wszystkie serwery danego Użytkownika, a w przypadku dalszej zwłoki przez następne 7 dni kalendarzowych, usunąć je wraz z zawartością.

§5 Zasady świadczenia usług w HostedWindows.pl VPS Hosting

 1. Użytkownik przyjmuje do akceptującej wiadomości, iż stosowane przez DCS nowoczesne techniki zabezpieczenia kont i korespondencji służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 2. W wypadku przetwarzania w usłudze HostedWindows.pl VPS Hosting danych osobowych Użytkownik jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie DCS. W takim wypadku DCS zobowiązuje się do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa fizycznego i sieciowego na poziomie wysokim (Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych).
 3. DCS nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
 4. DCS nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z serwerów VPS, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
  2. Informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet znajdujące się na serwerach Użytkowników.
  3. Jakiekolwiek szkody i nieuzyskane korzyści Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego konta.
  4. Skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią).
  5. Udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  6. Bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
 5. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem konta, DCS niezwłocznie podejmie prace naprawcze. DCS ma prawo dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.
 6. Użytkownik nie ma prawa instalować i korzystać w usłudze VPS Hosting z żadnego innego oprogramowania firmy Microsoft, poza tym udostępnionym przez DCS, nawet, jeśli Użytkownik ma ważne licencje na to oprogramowanie. Jeśli użytkownik chciałby zainstalować jakieś dodatkowe oprogramowanie firmy Microsoft musi się zwrócić do DCS w celu uzyskania akceptacji zarówno przez DCS jak i Microsoft na instalacje tego oprogramowania.
 7. W przypadku zainstalowaniu jakiegokolwiek oprogramowania w usłudze VPS Hosting, Użytkownik bierze całkowitą odpowiedzialność za skutki tego działania, w szczególności za jego legalność, a w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony trzeciej w stosunku do DCS w związku z działaniami Użytkownika pokryje wszelkie szkody z tym związane.
 8. DCS zastrzega sobie prawo do:
  1. Okresowego zaprzestania świadczenia Usługi w celach przeprowadzania prac modernizacyjno-konserwacyjnych systemu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronie http://www.hostedwindows.pl. Okres w jakim prace będą przeprowadzane nie będzie wliczany jako czas niedostępności usługi o którym mowa w §3.
  2. Wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi.
  3. Wysyłania na konta Użytkowników informacji o bieżących ofertach DCS oraz partnerów DCS o ile Użytkownik wyraził stosowną zgodę w formularzu rejestracyjnym.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników HostedWindows.pl VPS Hosting niniejszego Regulaminu należy kierować na adres pomoc@hostedwindows.pl.
 2. DCS zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, bez uprzedniego indywidualnego uprzedzania Użytkowników.
 3. Zmiany Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom na stronie usługi HostedWindows.pl VPS Hosting pod adresem https://hostedwindows.pl/pl/regulaminy/regulamin-vps-hosting/. Informacja o zmianie Regulaminu będzie publikowana z 14-dniowym wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian w Regulaminie, może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usług udostępniania serwera VPS przesyłając do dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu, pisemne oświadczenie o rezygnacji z Usług na korespondencyjny adres dcs.pl Sp. z o.o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. - Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2016-09-12.