Regulamin - Hosting WWW ASP.NET

§1 Rodzaj i zakres usług

 1. Usługa HostedWindows.pl Shared Hosting jest udostępniana przez dcs.pl Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Puławskiej 303, 02-785 Warszawa, zwanej dalej DCS.
 2. Usługa HostedWindows.pl Shared Hosting zwana dalej Usługą obejmuje udostępnianie powierzchni dyskowej, zasobów aplikacyjnych, baz danych i pasma sieciowego na strony WWW w środowisku współdzielenia tych zasobów przez aplikacje wielu klientów
 3. Usługa HostedWindows.pl Shared Hosting obejmuje następujące plany hostingowe we wszystkich wariantach cenowych:
  1. Hosting WWW ASP.NET
  2. Hosting WordPress
  3. Hosting z ochroną danych osobowych
  4. Hosting GoShop
  5. SharedHosting
 4. Charakterystyka Usługi, jej rodzaje oraz szczegółowe parametry, opcje, sposób zamawiania i ceny dostępne są na stronie http://hostedwindows.pl.

§2 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania kont

 1. Zawarcie umowy, na podstawie, której następuje świadczenie Usługi (Umowa), następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie go przez Użytkownika.
 2. Użytkownik, akceptując formularz rejestracyjny, oświadcza, że:
  1. Zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu Usługi.
  2. Podane w formularzu rejestracyjnym dane są zgodne z prawdą.
  3. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez DCS w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 r.
  4. Dokona wpłaty z tytułu opłaty abonamentowej za wybraną Usługę w terminie i na warunkach określonych w ofercie HostedWindows.pl Shared Hosting dostępnej pod adresem http://hostedwindows.pl.
  5. Nazwa jego konta lub publikowanych domen DNS nie naruszają praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału DCS. DCS może odmówić rejestracji konta lub domeny DNS o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich modyfikacji i żądania usunięcia. W tym celu należy zwrócić się korespondencyjnie na adres dcs.pl Sp. z o.o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa. Użytkownik przyjmuje do akceptującej wiadomości, iż zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez DCS danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, jest jednocześnie wnioskiem Użytkownika o usunięcie jego konta z systemu.
 4. Rozwiązanie przez DCS w trybie natychmiastowym Umowy o świadczenie Usług następuje na skutek:
  1. Pisemnego oświadczenia Użytkownika o rezygnacji wysłanego na adres korespondencyjny dcs.pl Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa - z dniem zapoznania się z wnioskiem przez DCS.
  2. Zgłoszenia żądania Użytkownika skierowanego do DCS dotyczące zaprzestania przetwarzania danych osobowych zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu - z dniem zapoznania się z wnioskiem przez DCS.
  3. Jednostronnej decyzji DCS, podjętej w sytuacji, gdy:
   1. Użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem i mimo wezwań do zaprzestania takiej działalności nadal to czyni w terminie 3 dni od wezwania.
   2. Użytkownik nie dokonał zapłaty tytułem opłaty abonamentowej za wybraną usługę w terminie i na zasadach określonych w §3.
   3. Nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami.
   4. Nazwa konta pozwala przypuszczać, że inny Użytkownik posiada do niej prawa, lub przysługuje mu pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu.
   5. Na koncie umieszczane są treści niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi.
   6. Konto wykorzystywane jest niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad Netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników, np. prowadzenia akcji rozsyłania treści reklamowych, oraz poczty niechcianej zwanej Spamem.
   7. Użytkownik działa na szkodę DCS.
   8. W wypadku stwierdzenia naruszeń stabilności i integralności platformy hostingowej lub aplikacji Użytkownik nie współpracuje z DCS w usunięciu przyczyn takiego naruszenia.
 5. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, ale zostaną przez DCS uznane za niepożądane, DCS zawiadomi o tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do żądania DCS, DCS uzna takie działanie Użytkownika za naruszenie niniejszego Regulaminu.
 6. Rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie powoduje zwrotu wniesionych przez Użytkownika opłat z tytułu opłaty abonamentowej.
 7. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w dowolnym momencie bez podania przyczyn, z tym, że DCS będzie utrzymywał konta do końca opłaconego okresu rozliczeniowego, chyba, że Użytkownik zażąda ich usunięcia. Wcześniejsze dokonane na żądanie Użytkownika usunięcie kont – nie powoduje zwrotu dokonanych wpłat abonamentowych.

§3 Rozliczenia i płatności

 1. Rejestracja w usłudze HostedWindows.pl Shared Hosting odbywa się poprzez interfejs znajdujący się na stronie http://hostedwindows.pl.
 2. Informacje dotyczące sposobu uiszczenia płatności za Usługę przesyłane są przez DCS na konto pocztowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji.
 3. Usługa zostaje aktywowana, gdy DCS uzyska potwierdzenie dokonania przez Użytkownika opłaty abonamentowej za Usługę. W przypadku, jeśli Usługa nie zostanie opłacona w terminie 14 dni od daty rejestracji, zlecenie aktywacji Usługi zostanie usunięte.
 4. DCS wystawia fakturę pro forma na kolejny okres i przesyła w formie elektronicznej na konto pocztowe Użytkownika. Przekroczenie okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty skutkuje blokadą Usługi na okres 14 dni. Otrzymanie przez DCS w tym okresie potwierdzenia wpłaty opłaty abonamentowej spowoduje niezwłoczne odblokowanie dostępu do Usługi. Po tym terminie, w przypadku braku zapłaty, nastąpi usunięcie aktywowanej Usługi i wygaśnięcie Umowy z upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.

§4 Zasady świadczenia usług w HostedWindows.pl Shared Hosting

 1. DCS dołoży uzasadnionych starań celem zapewnienia prawidłowego działania Usługi HostedWindows.pl Shared Hosting i ochrony danych znajdujących się na serwerach Usługi HostedWindows.pl Shared Hosting.
 2. Użytkownik przyjmuje do akceptującej wiadomości, iż stosowane przez DCS nowoczesne techniki zabezpieczenia kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych i organizacyjnych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji. W wypadku, gdy wymagany jest wyższy poziom ochrony wymagane jest wdrożenie aplikacji na wydzielonym środowisku, w którym spełnione są wszystkie wymogi dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z przepisów prawa (środowiska takie oferowane są, jako oddzielne pakiety hostingowe). Dla takich aplikacji DCS wyraża zgodę na podpisanie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 3. DCS nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
 4. DCS nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z kont hostingowych, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
  2. Pocztę wysłaną oraz przyjmowaną przez Użytkowników, a także szkody poniesione przez Użytkowników spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości.
  3. Informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet znajdujące się na kontach Użytkowników.
  4. Jakiekolwiek szkody (w tym korzyści nie uzyskane)  Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego konta.
  5. Skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią).
  6. Udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  7. Bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
 5. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem konta, DCS niezwłocznie podejmie prace naprawcze. DCS ma prawo dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.
 6. DCS zastrzega sobie prawo do:
  1. Okresowego zaprzestania świadczenia Usługi w celach przeprowadzania prac modernizacyjno-konserwacyjnych systemu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronie http://hostedwindows.pl.
  2. Wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi.
  3. Wysyłania na konta Użytkowników informacji o bieżących ofertach DCS oraz partnerów DCS, o ile Użytkownik wyraził stosowną zgodę w formularzu rejestracyjnym.
 7. DCS nie będzie odpowiadać wobec Użytkownika za jakiekolwiek utracone korzyści spowodowane nieprawidłowym działaniem Usługi HostedWindows.pl Shared Hosting.
 8. DCS nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu czasowej niedostępności Usługi.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników HostedWindows.pl Shared Hosting niniejszego Regulaminu należy kierować na adres pomoc@hostedwindows.pl.
 2. DCS zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, bez uprzedniego indywidualnego uprzedzania Użytkowników.
 3. Zmiany Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom na stronie usługi HostedWindows.pl Shared Hosting pod adresem https://hostedwindows.pl/pl/regulaminy/regulamin-shared-hosting/. Informacja o zmianie Regulaminu będzie publikowana z 14-dniowym wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian w Regulaminie, może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usług przesyłając do dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu, pisemne oświadczenie o rezygnacji z usług na korespondencyjny adres dcs.pl Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. - Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2016-09-12.