Regulamin - Bezpłatny Windows Server dla developerów

§1 Rodzaj i zakres usług

 1. Usługa HostedWindows.pl Bezpłatny Windows Server dla developerów zwanych dalej Użytkownikami jest udostępniana przez dcs.pl Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Puławskiej 303, 02-785 Warszawa, zwanej dalej DCS.
 2. Usługa HostedWindows.pl Shared Hosting Bezpłatny Windows Server dla  Użytkowników będących developerami zwana dalej Usługą obejmuje udostępnianie powierzchni dyskowej, zasobów aplikacyjnych, baz danych i pasma sieciowego na stronie WWW w środowisku współdzielenia tych zasobów przez aplikacje wielu Użytkowników.
 3. Charakterystyka Usługi dostępna jest na stronie http://hostedwindows.pl.
 4. Usługa HostedWindows.pl Bezpłatny Windows Server dla developerów jest skierowana do programistów i ma na celu umożliwienie:
  1. Stworzenie i hostingu własnej strony firmowej/profilowej dla programistów. W ramach konta istnieje możliwość podłączenia tylko jednej domeny głównej (drugiego poziomu) np. kowalskisoftware.pl na potrzeby strony profilowej. Tematyka strony musi być związana ściśle z wytwarzaniem oprogramowania.
  2. Udostępnienie środowiska testowego dla klientów osób wytwarzających oprogramowanie.
  3. Udostępnianie wersji testowych aplikacji dla klientów w subdomenach aspnet.pl, demo2.dcsweb.pl lub hw7.pl.
  4. Uczestniczenie w programie partnerskim opisanym na stronach HostedWindows.pl.
 5. DCS zastrzega sobie możliwość weryfikacji, czy korzystający z usługi Bezpłatny Windows Server dla developerów, działają zgodnie z Regulaminem Usługi, a w razie zauważonych niezgodności notyfikować użytkowników Usługi lub blokować konta.

 

§2 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania kont

 1. Zawarcie umowy, na podstawie której następuje świadczenie Usługi, następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie go.
 2. Użytkownik, akceptując formularz rejestracyjny, oświadcza że:
  1. Zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu Usługi.
  2. Podane w formularzu rejestracyjnym dane są zgodne z prawdą.
  3. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez DCS w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 r.
  4. Nazwa jego konta lub publikowanych domen DNS nie naruszają praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału DCS. DCS może odmówić rejestracji konta lub domeny DNS o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych a także prawo ich modyfikacji i żądania usunięcia. W tym celu należy zwrócić się korespondencyjnie na adres dcs.pl Sp. z o.o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa. Użytkownik przyjmuje do akceptującej wiadomości, iż zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez DCS danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, jest jednocześnie wnioskiem Użytkownika o usunięcie jego konta z systemu.
 4. Rozwiązanie przez DCS w trybie natychmiastowym umowy o świadczenie Usług następuje na skutek:
  1. Pisemnego oświadczenia Użytkownika o rezygnacji wysłanego na adres korespondencyjny dcs.pl Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa - z dniem zapoznania się z wnioskiem przez DCS.
  2. Zgłoszenia żądania Użytkownika skierowanego do DCS dotyczące zaprzestania przetwarzania danych osobowych zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu - z dniem zapoznania się z wnioskiem przez DCS.
  3. Jednostronnej decyzji DCS, podjętej w sytuacji gdy:
   1. Użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem i mimo wezwań do zaprzestania takiej działalności nadal to czyni w terminie 3 dni od wezwania.
   2. Nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami.
   3. Nazwa konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu.
   4. Na koncie umieszczane są treści niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi.
   5. Konto wykorzystywane jest niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad Netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników, np. prowadzenia akcji rozsyłania treści reklamowych, politycznych, wyznaniowych oraz poczty niechcianej zwanej Spamem.
   6. Użytkownik działa na szkodę DCS.
   7. W wypadku stwierdzenia naruszeń stabilności i integralności platformy hostingowej lub aplikacji, użytkownik nie współpracuje z DCS w usunięciu przyczyn takiego naruszenia.
   8. Rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym jest równoznaczne z bezpowrotnym usunięciem Konta hostingowego wraz z całą jego zawartością.
 5. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, ale zostaną przez DCS uznane za niepożądane, DCS zawiadomi o tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do żądania DCS, DCS uzna takie działanie Użytkownika za naruszenie niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w dowolnym momencie bez podania przyczyn.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług w przypadku uzasadnionej obawy, że Usługa będzie wykorzystywana do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem.

 

§3 Bezpłatny Windows Server dla developerów - warunki

 1. Właścicielem każdego konta hostingowego oraz nazw w subdomenach aspnet.pl, demo2.dcsweb.pl, hw7.pl jest DCS. Zabroniona jest ich sprzedaż, wynajem, użyczenie i/lub podjęcie działań o podobnych skutkach prawnych. W przypadku otrzymania przez DCS informacji o naruszeniu zakazu, konto takiego Użytkownika zostanie automatycznie zablokowane.
 2. Użytkownik rejestrując konto zobowiązany jest do uruchomienia na nim, w czasie 30 dni od dnia rejestracji, w pełni działającej strony internetowej, która stanowi jego stronę firmową (wizytówkę). Strona ta może zostać utworzona w domenie głównej, lub subdomenie.
 3. Użytkownik ma 30 dni na skierowanie serwerów dns na serwery DCS, w przeciwnym razie konto hostingowe zostaje zablokowane.
 4. W celu utrzymania ciągłości działania Usługi, Użytkownik ma obowiązek zalogować się przynajmniej raz na 2 miesiące w panelu Użytkownika – https://panel.dcsweb.pl/.
 5. W przypadku braku logowań do panelu, a tym samym braku aktywności Użytkownika, konto Użytkownika zostanie zablokowane. Od momentu zablokowania Użytkownik ma 7 dni na ponowną aktywację konta, jeżeli tego nie zrobi konto wraz z całą zawartością i usługami powiązanymi zostanie bezpowrotnie usunięte.
 6. Użytkownik zobowiązuje się usunąć strony i aplikacje internetowe, z których nie korzysta. DCS ma prawo do usunięcia stron, które nie są używane.
 7. Użytkownikowi usługi hostingowej Bezpłatny Windows Server dla developerów zabrania się:
  1. Hotlinkowania z zewnętrznych serwisów do plików znajdujących się na jego koncie.
  2. Sprzedawania, odsprzedawania, wynajmowania, i/lub podejmowania działań o podobnych skutkach prawnych osobom trzecim usług udostępnionych na jego koncie.
  3. Rejestracji więcej niż jednego konta.
  4. Zakładania stron związanych z grami obciążającymi serwer (np. typu OGAME).
  5. Działań mających na celu pozycjonowanie innych stron, budowanie farm linków i im podobnych; wszystkiego rodzaju powielone katalogi, precelki itp., na które wchodzą jedynie boty, będą usuwane.
  6. Automatycznego przekierowywania stron na inne adresy.
  7. Stosowania konta wyłącznie jako serwer FTP; na koncie musi być strona, której oglądalność nie jest rażąco niższa od np. ilości osób ściągających pliki z tego konta.
  8. Umieszczać treści pornograficznych, związanych z hazardem lub kasynami, politycznych, agitacji religijnej, uważanych za obraźliwe, niezgodnych z polskim i międzynarodowym prawem, treści związanych z łamaniem zabezpieczeń lub usuwaniem blokad oprogramowania.
  9. Umieszczania stron streamujących programy telewizyjne.
 8. DCS nie pobiera żadnych opłat za założenie i użytkowanie darmowego konta hostingowego Windows Server dla developerów, jednak zastrzega sobie możliwość wprowadzania dodatkowych Opcji Płatnych, ułatwiających korzystanie lub rozszerzających funkcjonalność usługi.

 

§4 Zasady świadczenia usługi Bezpłatny Windows Server dla developerów

 1. DCS dołoży uzasadnionych starań celem zapewnienia prawidłowego działania usługi HostedWindows.pl Shared Hosting i ochrony danych znajdujących się na serwerach usługi HostedWindows.pl Shared Hosting.
 2. Użytkownik przyjmuje do akceptującej wiadomości, iż stosowane przez DCS nowoczesne techniki zabezpieczenia kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych i organizacyjnych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji. W wypadku gdy wymagany jest wyższy poziom ochrony, wymagane jest wdrożenie aplikacji na wydzielonym środowisku, w którym spełnione są wszystkie wymogi dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z przepisów prawa (środowiska takie oferowane są jako oddzielne pakiety hostingowe). Dla takich aplikacji DCS wyraża zgodę na podpisanie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 3. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i wynikłe z tego powodu szkody, niezależnie od sposobu korzystania z usług, a także za naruszenie prawa polskiego. DCS nie ponosi odpowiedzialności za informacje. Treść stron internetowych oraz materiały zamieszczane przez Użytkownika w ramach jego konta hostingowego.
 4. DCS nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
 5. DCS nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z kont hostingowych ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
  2. Pocztę wysłaną oraz przyjmowaną przez Użytkowników a także szkody poniesione przez Użytkowników spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości.
  3. Informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet znajdujące się na kontach Użytkowników.
  4. Jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego konta.
  5. Skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią).
  6. Udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  7. Bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
  8. Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
  9. Szkody, w tym za utratę przez Użytkownika danych, wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, ataki internetowe, itp.).
  10. Szkody wynikłe na skutek nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu oraz za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego korzystania z usług hostingowych przez Użytkownika.
 6. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem konta, DCS niezwłocznie podejmie prace naprawcze. DCS ma prawo dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze, niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.
 7. DCS zastrzega sobie prawo do:
  1. Okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celach przeprowadzania prac modernizacyjno-konserwacyjnych systemu.
  2. Wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi.
  3. Wysyłania na konta Użytkowników informacji o bieżących ofertach DCS oraz partnerów DCS, o ile Użytkownik wyraził stosowną zgodę w formularzu rejestracyjnym.
  4. Usunięcia lub zablokowania konta, w przypadku naruszenia punktów z §3.
  5. Zawieszenia świadczenia usług, gdy konto zagraża stabilności infrastruktury.
  6. Usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Użytkownika, które zostaną uznane przez DCS za sprzeczne z zasadami określonymi w danym Regulaminie, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 8. DCS nie będzie odpowiadać wobec Użytkownika za jakiekolwiek utracone korzyści spowodowane nieprawidłowym działaniem usługi HostedWindows.pl.
 9. DCS nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu czasowej niedostępności usługi.

 

§5 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników HostedWindows.pl Shared Hosting niniejszego Regulaminu należy kierować na adres pomoc@hostedwindows.pl.
 2. DCS zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, bez uprzedniego indywidualnego uprzedzania Użytkowników. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie usługi HostedWindows.pl pod adresem http://hostedwindows.pl/. Informacja o zmianie Regulaminu będzie publikowana z 14-dniowym wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian w Regulaminie, może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usług przesyłając, do dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu, pisemne oświadczenie o rezygnacji z usług na korespondencyjny adres dcs.pl Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. - Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego, a także regulamin usług HostedWindows.pl Shared Hosting.
 5. DCS może zakończyć program udostępniania bezpłatnych kont dla developerów, o ile z wyprzedzeniem 30 dniowym powiadomi o tym, na stronie HostedWindows.pl oraz e-mailowo, podmioty posiadające aktywne konta dla Developerów.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2018-07-04.