Program Partnerski

Regulamin Programu Partnerskiego

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, który to dokona rejestracji w Programie Partnerskim i zaakceptuje niniejszy Regulamin. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.hostedwindows.pl
 2. Celem Programu Partnerskiego jest polecanie przez Partnera usług hostingowych świadczonych przez Organizatora i zdobywanie w ten sposób Prowizji, która następnie może być wydana na zakup lub przedłużenie usług hostingowych oferowanych przez Organizatora lub wypłacona przelewem, na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu.
 3. Określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć, jako:
  1. Organizator – dcs.pl Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144808, o kapitale zakładowym w wysokości 3.700.000,00 PLN, NIP 951-20-63-362;
  2. Partner – każdy podmiot mający siedzibę na terenie RP, który wyrazi chęć uczestnictwa w Programie Partnerskim, poprzez zarejestrowanie się w przeznaczonej do obsługi Programu Partnerskiego aplikacji oraz dokona polecenia usług Organizatora za pomocą Kodu Trackingowego, umożliwiając tym samym jego identyfikację;
  3. Polecenie – działanie Partnera, w wyniku którego Polecony zamówi świadczone przez Organizatora usługi oraz dokona płatności wynikającej z zamówienia. Do niniejszej sytuacji mają zastosowanie przepisy art. 919-921 Kodeksu Cywilnego;
  4. Polecony – podmiot mający siedzibę na terenie RP, który dokonał zamówienia usługi świadczonej przez Organizatora, za pomocą Kodu Trackingowego przydzielonego Partnerowi;
  5. Platforma Partnerska – aplikacja internetowa, umożliwiająca zarządzanie Programem Partnerskim oraz monitorowanie wysokości przyznanych Prowizji przysługujących Partnerowi, w wyniku dokonanych Poleceń;
  6. Kod Trackingowy – generowany automatycznie ciąg znaków (kod lub plik cookies) umożliwiający, dzięki swojej unikalności, weryfikację Partnera. Zastosowanie Kodu Trackingowego, na warunkach przewidzianych w Regulaminie, stanowi podstawę do naliczania Prowizji i odnotowywane jest w Platformie Partnerskiej;
  7. Prowizja – kwota pieniężna wyrażona w PLN, naliczana Partnerowi na podstawie zamówienia złożonego przez Poleconego z wykorzystaniem Kodu Trackingowego. Prowizja przyznawana jest po opłaceniu zamówienia złożonego przez Poleconego;
  8. Usługa - usługa hostingowa świadczona przez Organizatora.

§2. Zasady Polecania usług oraz przyznawania Prowizji

 1. Listę Usług Organizatora, za których Polecenie Partner może otrzymać Prowizję, oraz wysokość Prowizji określa Tabela Prowizji zamieszczona na końcu Regulaminu.
 2. Tabela Prowizji może zostać zmieniona przez Organizatora, po uprzednim opublikowaniu zmian na stronie www.hostedwindows.pl, na minimum 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
 3. Polecanie Usług może odbywać się wyłącznie poprzez działania zgodne z prawem i dobrymi obyczajami reklamy. W szczególności, zabronione jest spamowanie grup oraz for dyskusyjnych, a także wysyłanie reklamy w postaci niezamówionej lub niechcianej korespondencji w formie elektronicznej.
 4. Poleconym:
  1. może zostać podmiot, który, na dzień zamówienia Usługi, nie posiada u Organizatora aktywnej lub skasowanej Usługi będącej przedmiotem polecenia;
  2. nie może być Partner zarejestrowany w Programie Partnerskim dokonujący jednocześnie zamówienia Usługi świadczonej przez Organizatora za pomocą własnego Kodu Trackingowego.
 5. Kod Trackingowy tworzy, w ramach przeglądarki użytkownika, ciasteczko (ang. Cookie) o 3 miesięcznym terminie ważności. W związku z tym, do skutecznego Polecenia wymagane jest:
  1. akceptowanie ciasteczek oraz JavaScriptu przez przeglądarkę Poleconego;
  2. dokonanie zamówienia usług Organizatora za pomocą tej samej przeglądarki, w ramach, której uruchomiony został Kod Trackingowy.
 6. W ramach Platformy Partnerskiej, Organizator zobowiązuje się do dostarczenia Partnerowi adresu URL do Kodu Trackingowego, po którego odwiedzeniu przeglądarka Poleconego automatycznie wykorzysta mechanizm JavaScript oraz cookies.
 7. Polecenie będzie skuteczne, jeżeli Polecony opłaci Opłatę Abonamentową wynikającą z zamówionej Usługi, zostanie ona zaksięgowana u Organizatora, a Usługa nie zostanie wypowiedziana w terminie 60 dni od daty jej opłacenia.
 8. Prowizja naliczana jest zarówno od zakupu, jak i odnowienia Usługi hostingowej przez Poleconego, a jej wysokość określa Tabela Prowizji.
 9. Organizator zastrzega, iż wartość prowizji naliczanej Poleconemu zawsze uzależniona jest od wysokości Opłaty Abonamentowej uiszczonej przez Poleconego i udokumentowanej wystawioną przez Organizatora fakturą. Obejmuje to również sytuacje, w których Polecony zobowiązał się uiścić Opłatę Abonamentową w wysokości ustalonej indywidualnie z Organizatorem, poza obowiązującym Cennikiem.

§3. Zakupy i wypłaty z konta Programu Partnerskiego

 1. Zarządzanie zakupami i wypłatą zgromadzonych środków jest możliwe w ramach Platformy Partnerskiej.
 2. Zgromadzone na koncie partnerskim środki Partner może:
  1. wykorzystać na przedłużenie własnej Usługi hostingowej;
  2. wypłacić na wskazany przez siebie rachunek bankowy, na zasadach określonych w kolejnych punktach Regulaminu.
 3. Wypłata środków jest możliwa po zgromadzeniu minimum 100 PLN na koncie Programu Partnerskiego. Organizator wypłaci zgromadzone środki w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia chęci takiej wypłaty przez Partnera poprzez Platformę Partnerską i otrzymaniu przez Organizatora Faktury VAT wystawionej przez Partnera, której wartość netto stanowi kwotę środków do wypłaty
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia uczestnictwa Partnera z Programu Partnerskiego, w sytuacji, gdy istnieją uzasadnione przypuszczenia, iż Partner działa w sposób sprzeczny z interesami Organizatora, przez co należy rozumieć, w szczególności, naruszenie lub zagrożenie naruszenia dóbr osobistych Organizatora.

§4. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, po uprzednim opublikowaniu go na stronie www.hostedwindows.pl, na minimum 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminów świadczenia poszczególnych usług przez Organizatora, które dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.hostedwindows.pl i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.10.2016 i tym samym Organizator rozpoczyna działanie programu Partnerskiego. Czas trwania Programu Partnerskiego jest nieoznaczony. Organizator ma prawo zakończyć działanie Programu Partnerskiego w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że poinformuje o tym fakcie Uczestników Programu Partnerskiego, na minimum 30 dni przed zakończeniem jego działania, wraz z podaniem daty zakończenia jego obowiązywania.

Tabela nr 1

Nazwa usługi Procent prowizji - nowy klient Procent prowizji - odnowienie

Hosting WWW ASP.NET

 

 

Serwer Windows Starter

15% kwoty zakupu

15% kwoty zakupu

Serwer Windows Standard

15% kwoty zakupu

15% kwoty zakupu

Serwer Windows Premium

15% kwoty zakupu

15% kwoty zakupu

Hosting WordPress

 

 

Hosting WordPress Starter

15% kwoty zakupu

15% kwoty zakupu

Hosting WordPress Premium

15% kwoty zakupu

15% kwoty zakupu

Hosting z ochroną danych osobowych

 

 

Hosting zgodny z RODO Starter

15% kwoty zakupu

15% kwoty zakupu

Hosting zgodny z RODO Standard

15% kwoty zakupu

15% kwoty zakupu

Hosting zgodny z RODO Premium

15% kwoty zakupu

15% kwoty zakupu

Hosting GoShop

 

 

Shared Hosting GoShop

15% kwoty zakupu

15% kwoty zakupu

VPS

 

 

VPS Windows Serwer Starter

15% kwoty zakupu

15% kwoty zakupu

VPS Windows Serwer Standard

15% kwoty zakupu

15% kwoty zakupu

 

 

Zapraszamy do rejestracji w naszym Programie Partnerskim https://strefaklienta.dcs.pl/register.php

Pamiętaj, aby zapoznać się z Regulaminem.