Regulamin rejestracji i obsługi nazw Domen internetowych w platformie HostedWindows.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Usługa rejestracji i obsługi nazw Domen internetowych udostępniona w platformie HostedWindows.pl jest świadczona przez dcs.pl Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Puławskiej 303, 02-785 Warszawa, (zwanej dalej DCS).
 2. W zakres usług świadczonych przez DCS, których dotyczy niniejszy Regulamin, wchodzą czynności (zarządzanie danymi przekazanymi przez Abonenta oraz udostępnienie systemów przetwarzania tych danych) związane z obsługą Rejestracji Domeny oraz jej nazwy, a także czynności związane z utrzymaniem Domeny i jej nazwy w odpowiednim Rejestrze prowadzonym przez Organizacje ogólnokrajowe i międzynarodowe prowadzące Rejestry nazw Domen (Rejestracja i obsługa Domen).
 1. Ilekroć w Regulaminie oraz innych regulaminach HostedWindows.pl użyto wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

Abonent - przedsiębiorca, w którego imieniu - odpowiednio upoważniona osoba składa Zamówienie, na podstawie, którego Strony będą zobowiązane do realizacji Umowy.

Cennik - aktualnie obowiązująca oferta rejestracji Domen internetowych, przedstawiona na stronie internetowej http://HostedWindows.pl/

Domena - ciąg nazw systemu Domain Name System (DNS) wykorzystywany w Internecie, składający się z wyrazów umieszczonych w pewnym poddrzewie struktury DNS.

Organizacja prowadzące Rejestr Domen (w skrócie Organizacja) – podmiot umocowany do administrowania oraz zarządzania Domenami oraz przypisanymi do nich nazwami Domen.

Regulamin - niniejszy dokument określający warunki świadczenia Usługi rejestracji Domen i odpowiadających im nazw Domen na platformie HostedWindows.pl.

Rejestr - rejestr Domen i nazw Domen prowadzony w ramach baz danych utrzymywanych przez Organizacje prowadzące Rejestry Domen.

Rejestracja Domeny - umieszczenie przez Rejestratora Domeny oraz przypisanej jej nazwy wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów DNS w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej Domeny, w głównym serwerze DNS tej strefy.

Rejestrator - DCS albo inny podmiot, dokonujący rejestracji nazwy oraz obsługi związanej z utrzymaniem Domeny w Rejestrze.

Umowa - umowa o świadczenie Usługi Rejestracji i obsługi Domen, do której stosuje się niniejszy Regulamin.

 

II. Rejestracja nazw Domen

 1. Umowa o świadczenie Usługi Rejestracji i obsługi Domeny i jej nazwy jest umową abonamentową, na podstawie, której Abonent zleca DCS, za wynagrodzeniem, Rejestrację Domeny i wskazanej przez niego nazwy w odpowiedniej Organizacji prowadzącej Rejestr Domen oraz powierza DCS obsługę administracyjną zarejestrowanej Domeny wykonywaną względem Organizacji prowadzącej Rejestr Domen w imieniu i na rzecz Abonenta.
 1. Usługi świadczone przez DCS na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie związane z obsługą Rejestracji Domen oraz ich nazw, a także usługi związane z utrzymaniem tych Domen w Rejestrach polegają na świadczeniu starannego działania zmierzającego do zarejestrowania nazwy Domeny na rzecz Abonenta i jej obsługi w okresie rozliczeniowym wynikającym z zawartej Umowy. Abonent przyjmuje do akceptującej wiadomości, że DCS nie jest podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Rejestru.
 1. W odniesieniu do rejestracji Domen polskich („.pl”), DCS nie ponosi odpowiedzialności za działania Abonenta niezgodne z warunkami rejestracji Domen wskazanymi przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową jednostkę badawczo – rozwojową z siedzibą w Warszawie (NASK).
 1. W odniesieniu do rejestracji Domen globalnych, generycznych, europejskich i zagranicznych, DCS nie ponosi odpowiedzialności za działania Abonenta niezgodne z warunkami rejestracji Domen wskazanymi przez Organizacje prowadzące Rejestry Domen.
 1. Złożenie zamówienia na Domenę jest równoznaczne z oświadczeniem Kontrahenta, iż z dniem zawarcia Umowy na Rejestrację i obsługę nazwy Domeny udziela umocowania DCS do jego reprezentowania przed Organizacją prowadzącą Rejestr Domen oraz z upoważnieniem DCS do zawarcia umowy o rejestrację Domeny i jej nazwy zgodnie z zasadami rejestracji i utrzymania nazw Domen internetowych określonymi przez Organizacje prowadzące Rejestr Domen, albo stanowi upoważnienie dla DCS do zawarcia umowy z rezydentem w kraju, w którym Domena ma zostać zarejestrowana, a który wykonuje czynności zmierzające do umożliwienia Kontrahentowi korzystania z Domeny w danym kraju, które to czynności szczegółowo zostały określone w warunkach rejestracji Domeny w danym kraju. Jeżeli nie postanowiono inaczej, udzielone DCS pełnomocnictwo ma charakter wyłączny (tj. w odniesieniu do oznaczonej nazwy Domeny prawa i obowiązki mogą być realizowane tylko i wyłącznie przez DCS, chyba, że z postanowień Organizacji prowadzących Rejestry Domen wynika obowiązek osobistego działania Abonenta) oraz zawiera umocowanie do ustanowienia dalszych pełnomocnictw, a także prawo do przekazania danych osobowych Abonentów, jeżeli jest to podyktowane warunkami określonymi przez daną Organizacją prowadzącą rejestr Domen.
 1. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności dotyczące Domeny zarejestrowanej dla Abonenta oraz czynności odnoszących się do Abonenta, tj.: zmiany Abonenta Domeny lub zmiany jego danych, usunięcia Domeny, zmiany delegacji Domeny lub jej Odnowienia, jeżeli Abonent wyrazi wolę zawarcia Umowy na kolejny okres rozliczeniowy.
 1. DCS, w zakresie świadczenia usługi Rejestracji i obsługi domen, zobowiązana jest do przestrzegania postanowień regulaminów Rejestratora dotyczących rejestracji i utrzymania domeny w odpowiednim Rejestrze.
 1. DCS może zwrócić się do Kontrahenta o doręczenie dodatkowych dokumentów dotyczących danych wskazanych w treści Zamówienia lub dokumentów koniecznych do rejestracji Domeny, wymaganych przez Organizacje prowadzące Rejestry Domen potwierdzających: dane Kontrahenta podane w Zamówieniu, umocowanie osób działających w imieniu Kontrahenta oraz prawo Kontrahenta do wskazanej nazwy Domeny.
 1. Składając Zamówienie na wykonanie usługi Rejestracji Domeny Kontrahent oświadcza, iż nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału DCS. W razie poniesienia przez DCS szkody, spowodowanej używaniem przez Abonenta nazwy naruszającej prawa osób trzecich, Abonent ponosi względem DCS odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 1. DCS może odmówić wykonania usługi Rejestracji Domeny i jej nazwy w przypadku:
  1. prowadzonej aktualnie rejestracji tej samej nazwy Domeny przez osobę trzecią lub jej wcześniejszego zarejestrowania;
  2. podania we wniosku nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych;
  3. z przyczyn wskazanych przez Organizacje prowadzące Rejestr Domen, które są niezależne od DCS; w takim przypadku DCS zobowiązana jest przekazać Abonentowi, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, informację wskazująca na przyczynę odmowy rejestracji Domeny;
 2. W sytuacji niemożności zarejestrowania Domeny wybranej przez Kontrahenta, DCS może dokonać na wniosek Kontrahenta rejestracji alternatywnej nazwy Domeny, uruchomienia innej usługi albo dokonać zwrotu uiszczonej kwoty.

 

III. Odnowienie Usług Rejestracji i utrzymania Domen

 1. Usługa rejestracji i utrzymania Domeny stanowi usługę, która może być świadczona w sposób ciągły w następujących po sobie okresach rozliczeniowych. Podstawę świadczenia takiej Usługi stanowi nowo zawierana Umowa na kolejny okres rozliczeniowy.
 1. Domeny są odnawiane przez Organizacje prowadzące Rejestr Domen według harmonogramu zapisanego w systemie tej Organizacji.
 1. DCS w przypadku braku Odnowienia Usługi rejestracji i obsługi Domen lub opóźnienia Abonenta w zakresie terminu zapłaty warunkującego Odnowienie Usługi, nie ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie Domeny lub utratę przez Abonenta prawa do nazwy Domeny.
 1. W przypadku przekroczenia przez Abonenta terminu zapłaty warunkującego Odnowienie Usługi rejestracji i obsługi Domeny, który nie spowodował całkowitej utraty prawa do nazwy Domeny, DCS podejmie na wniosek Abonenta działania zmierzające do przywrócenia Abonentowi pełnego prawa do posługiwania się nazwą Domeny. W przypadku takim DCS ma prawo obciążyć Abonenta dodatkową opłatą za przeprowadzenie właściwych czynności, zgodną z aktualną ofertą (Cennikiem) lub ustaloną na podstawie indywidualnych ustaleń.

 

IV. Przeniesienie świadczenia Usług Rejestracji i obsługi Domen

 1. Przeniesienie Usług rejestracji i obsługi Domen do i od innego Rejestratora (Transfer) odbywa się według zapisów niniejszego rozdziału oraz zgodnie z aktualną ofertą (Cennikiem) HostedWindows.pl. Postanowienia rodz. IV pkt. 2 - 6 stosuje się do przypadków Transferu Domeny i jej nazwy z DCS do innego Rejestratora, przepisy rodz. IV pkt. 7-9 stosuje się do przypadków Transferu Domeny i jej nazwy od innego Rejestratora do HostedWindows.pl. Prawo do przeniesienia rejestracji i obsługi Domeny i jej nazwy jest wyłączone, jeżeli Organizacja prowadząca dany Rejestr Domen wyklucza możliwość przeniesienia tego prawa.
 1. Transfer Domeny, której obsługę administracyjną i techniczną prowadzi DCS na podstawie zawartej Umowy, jest możliwy wyłącznie:
  1. za pośrednictwem HostedWindows.pl oraz
  2. z wykorzystaniem kodu authinfo, generowanego przez Organizację prowadzącą Rejestr Domen właściwy dla tej Domeny, chyba że dana Organizacja przy procedurze Transferu Domeny i jej nazwy nie wydaje kodu authinfo; w takim przypadku stosuje się rodz. IV pkt. 2 lit. a) niniejszego Regulaminu.
 2. Jako Transfer Domeny rozumie się także takie działanie Abonenta względem Organizacji prowadzącej Rejestr Domen (samodzielne lub za pośrednictwem innych podmiotów), w wyniku którego DCS traci możliwość faktycznego wykonywania na rzecz Abonenta zobowiązań wynikających z zawartej z nim Umowy.
 1. Wszelkie innego rodzaju próby Transferu Domeny i jej nazwy, niezgodne z postanowieniami rodz. IV pkt.2 Regulaminu lub odpowiadające treści rodz. IV pkt. 3 Regulaminu, stanowią naruszenie warunków zawartej Umowy, do której stosuje się m.in. niniejszy Regulamin.
 1. Kod authinfo jest udostępniany Abonentowi niewzłocznie od chwili otrzymania poprawnej prośby wysłanej przez Abonenta z adresu, na który zarejestrowana jest domena. Stosowna informacja zamieszczona jest w panelu klienta https://strefaklienta.dcs.pl/
 1. Po wydaniu Abonentowi kodu authinfo (jeżeli jest wymagany), DCS dokonuje odpowiednio odblokowania Domeny i/lub potwierdza czynność Transferu Domeny po otrzymaniu informacji o zainicjowaniu Transferu Domeny i jej nazwy.
 1. W przypadku Transferu Domeny i jej nazwy do DCS, Abonent obowiązany jest:
  1. posiadać pełne prawo do Domeny i jej nazwy;
  2. spełniać warunki stawiane przez Organizacje prowadzące Rejestr Domen w zakresie Transferu Domeny i jej nazwy oraz wykonać wszystkie czynności wymagane procedurą Transferu przewidzianą przez Organizację prowadzącą dany Rejestr.;
  3. dysponować kodem authinfo (jeżeli jest wymagany);
  4. przedstawić dodatkową dokumentację, wykonać czynności lub spełnić dodatkowe wymogi określone przez Organizację prowadzącą Rejestr Domen (o czym DCS poinformuje Abonenta);
  5. gdy Transfer Domeny i jej nazwy uwarunkowany jest zgodnie z zasadami Organizacji prowadzącej Rejestr Domen od ponownej aktywacji Domeny i jej nazwy - wykonać aktywację Domeny i jej nazwy w odpowiednim Rejestrze;
  6. nie naruszać praw osób trzecich w zakresie prawa do Domeny i jej nazwy
 2. Brak wykonania przez Abonenta obowiązków określonych w rozdz. IV ust. 7, nie obciąża DCS odpowiedzialnością za niepowodzenie Transferu Domeny i jej nazwy, w tym utratę prawa do nazwy Domeny;
 1. Transfer obsługi administracyjnej i technicznej nazwy Domeny do DCS jest równoznaczny z zawarciem przez Kontrahenta Umowy na Rejestrację i obsługę Domeny, na czas równy okresowi ważności Domeny. Do Umowy zawartej w te sposób stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. W przypadkach wskazanych w ofercie DCS, Transfer Domeny i jej nazwy może wiązać się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia zgodnie z aktualną ofertą (Cennikiem) HostedWindows.pl lub opłaty na rzecz Organizacji prowadzącej Rejestr Domen, o czym Abonent zostanie poinformowany przed wykonaniem transferu Domeny i jej nazwy;
 1. W przypadku, jeżeli Organizacja prowadząca Rejestr Domen w procedurze Transferu Domeny nie wydaje kodu authinfo, postanowienia niniejszego rozdziału regulujące zagadnienia związane z postępowaniem przy posługiwaniu się kodem authinfo, stosuje się odpowiednio do czynności równoznacznych w skutkach, jakie powstają w następstwie posługiwania się kodem authinfo.

 

V. Odpowiedzialność HostedWindows.pl

 1. DCS nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe u Abonenta w wyniku odmowy wykonania danej operacji przez Organizacje prowadzące Rejestr Domen;
  2. błędne wskazania wyszukiwarki nazw Domen;
  3. niepowodzenie w rejestracji Domeny z przyczyny zarezerwowania jej przez inny podmiot w czasie od wyboru Domeny do zaksięgowania płatności na kontach DCS;
  4. opóźnienie lub niepowodzenie w rejestracji Domeny lub jej Odnowienia z przyczyn leżących po stronie Abonenta;
  5. zablokowanie lub usunięcie Domeny przez Organizację prowadzącą Rejestr Domen z przyczyn leżących po stronie Abonenta;
  6. sposób prezentacji oraz wykorzystania danych umieszczonych w bazach WHOIS prowadzonych przez Organizacje prowadzące Rejestry Domen;
  7. braku Odnowienia Usługi rejestracji i utrzymania nazwy Domeny przez Organizację prowadzącą Rejestr Domen jeżeli Odnowienie jest uwarunkowane od czynności, które może podjąć wyłącznie Abonent nazwy Domeny;
  8. utratę lub ograniczenie prawa do Domeny i jej nazwy, będące następstwem niewłaściwego lub niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu transferu Domeny i jej nazwy (lub jego próby).

 

VI.Czas trwania Umowy

 1. Umowa niniejsza jest zawierana na czas określony wskazany przez Abonenta w formularzu Zamówienia.
 1. Minimalny czas trwania Umowy wynosi jeden rok od chwili jej aktywacji.
 1. Abonent, o ile umożliwiają to warunki określone przez Organizację prowadzącą dany Rejestr Domen może wskazać inny okres obowiązywania Umowy, stanowiący wielokrotność minimalnego czasu trwania Umowy.

 

VII.Dane osobowe

 1. Abonent akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w celu nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany lub rozwiązania Umowy.
 1. Dane przekazane przez Abonenta będą przetwarzane w zakresie wynikającym z treści niniejszego Regulaminu.
 1. Abonent wyraża zgodę na przekazanie przez DCS, a następnie wykorzystywanie przekazanych danych osobowych przez Organizacje prowadzące Rejestr Domen i Rejestratorów, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Umowy. W przypadku osób działających w imieniu Abonenta, którego dane osobowe mają być przetwarzane, zakres udzielonego tym osobom upoważnienia lub umocowania winien zawierać zgodę tych osób na przekazanie danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, w sprawach w nim uregulowanych, należy stosować w pierwszej kolejności przed innymi regulacjami dotyczącymi zawieranej Umowy.
 2. DCS zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, bez uprzedniego indywidualnego uprzedzania Użytkowników. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie usługi HostedWindows.pl pod adresem http://hostedwindows.pl/. Informacja o zmianie Regulaminu będzie publikowana z 14-dniowym wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 23 marca 2018 r.