Regulamin - Hosting WWW

§1 Rodzaj i zakres usług

 1. Usługa HostedWindows.pl jest udostępniana przez dcs.pl Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Puławskiej 303, 02-785 Warszawa, tel. +48 22 5486000, NIP: 951-20-63-362, REGON 015299480,zwanej dalej DCS.
 2. Usługa HostedWindows.pl zwana dalej Usługą obejmuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną: udostępnianie powierzchni dyskowej, zasobów aplikacyjnych, baz danych i pasma sieciowego na strony WWW w środowisku współdzielenia tych zasobów przez aplikacje wielu klientów.
 3. Usługa świadczona jest przedsiębiorcom i osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej. 
 4. Usługa HostedWindows.pl obejmuje następujące plany hostingowe:

a. płatne (zwane dalej Usługą Płatną):

 1. Hosting WWW ASP.NET
 2. Hosting WordPress
 3. Hosting z ochroną danych osobowych
 4. Hosting GoShop

b. darmowy 7-dniowy okres próbny (zwany dalej Usługą Testową)

 1. Charakterystyka Usługi, jej rodzaje oraz szczegółowe parametry, opcje, sposób zamawiania i ceny dostępne są na stronie http://hostedwindows.pl.
 2. Warunkiem korzystania z Usługi jest 1/ komputer z dostępem do Internetu z zainstalowana przeglądarka internetową; 2/ dostęp do poczty elektronicznej; 3/ włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisywania plików Cookie oraz obsługi JavaScript; 5/ telefon obsługujący wiadomości SMS.

§2 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania kont

 1. Zawarcie umowy, na podstawie której następuje świadczenie Usługi (Umowa), następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie go przez Użytkownika bądź przez opłacenie faktury za usługę.
 2. Użytkownik, akceptując formularz rejestracyjny, oświadcza, że:
  1. Zobowiązuje się przestrzegać Regulamin Usługi.
  2. Podane w formularzu rejestracyjnym dane są zgodne z prawdą.
  3. Dokona wpłaty z tytułu opłaty abonamentowej za wybraną Usługę w terminie i na warunkach określonych w ofercie HostedWindows.pl dostępnej pod adresem http://hostedwindows.pl.
  4. Nazwa jego konta lub publikowanych domen DNS nie naruszają praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału DCS. DCS może odmówić rejestracji konta lub domeny DNS o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu.
 3. Rozwiązanie przez DCS w trybie natychmiastowym Umowy o świadczenie Usług następuje na skutek:
  1. Pisemnego oświadczenia Użytkownika o rezygnacji wysłanego na adres korespondencyjny dcs.pl Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa - z dniem zapoznania się z wnioskiem przez DCS.
  2. Żądania Użytkownika skierowanego do DCS zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
  3. Jednostronnej decyzji DCS, podjętej w sytuacji, gdy:
   1. Użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem i mimo wezwań do zaprzestania takiej działalności nadal to czyni w terminie 3 dni od wezwania.
   2. Użytkownik nie dokonał zapłaty tytułem opłaty abonamentowej za wybraną usługę w terminie i na zasadach określonych w §3.
   3. Nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami.
   4. Nazwa konta pozwala przypuszczać, że inny Użytkownik posiada do niej prawa lub przysługuje mu pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu.
   5. Na koncie umieszczane są treści niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi.
   6. Konto wykorzystywane jest niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad Netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników, np. prowadzenia akcji rozsyłania treści reklamowych, oraz poczty niechcianej zwanej Spamem.
   7. Użytkownik działa na szkodę DCS.
   8. W wypadku stwierdzenia naruszeń stabilności i integralności platformy hostingowej lub aplikacji Użytkownik nie współpracuje z DCS w usunięciu przyczyn takiego naruszenia.
 4. W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, ale zostaną przez DCS uznane za niepożądane, DCS zawiadomi o tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do żądania DCS, DCS uzna takie działanie Użytkownika za naruszenie niniejszego Regulaminu.
 5. Rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie powoduje zwrotu wniesionych przez Użytkownika opłat z tytułu opłaty abonamentowej.
 6. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w dowolnym momencie bez podania przyczyn, z tym, że DCS będzie utrzymywał konta do końca opłaconego okresu rozliczeniowego, chyba że Użytkownik zażąda ich usunięcia. Wcześniejsze dokonane na żądanie Użytkownika usunięcie kont – nie powoduje zwrotu dokonanych wpłat abonamentowych.

§3 Rozliczenia i płatności

 1. Rejestracja w usłudze HostedWindows.pl odbywa się poprzez interfejs znajdujący się na stronie http://hostedwindows.pl.
 2. Informacje dotyczące sposobu uiszczenia płatności za Usługę przesyłane są przez DCS na konto pocztowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji.
 3. Usługa Płatna zostaje aktywowana, gdy DCS uzyska potwierdzenie dokonania przez Użytkownika opłaty abonamentowej za Usługę.
 4. Usługa Testowa jest aktywowana po powzięciu wiedzy o poprawnej rejestracji konta na okres próbny.
 5. Jeśli Usługa Płatna nie zostanie opłacona w terminie 14 dni od daty rejestracji, zlecenie aktywacji Usługi zostanie usunięte.
 6. DCS wystawia fakturę pro forma na kolejny okres i przesyła w formie elektronicznej na konto pocztowe Użytkownika. Przekroczenie okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty skutkuje blokadą Usługi na okres 14 dni. Otrzymanie przez DCS w tym okresie potwierdzenia wpłaty opłaty abonamentowej spowoduje niezwłoczne odblokowanie dostępu do Usługi. Po tym terminie, w przypadku braku zapłaty, nastąpi usunięcie aktywowanej Usługi i wygaśnięcie Umowy z upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.

§4 Zasady świadczenia usług w HostedWindows.pl

 1. DCS dołoży uzasadnionych starań celem zapewnienia prawidłowego działania Usługi HostedWindows.pl i ochrony danych znajdujących się na serwerach Usługi HostedWindows.pl.
 2. Użytkownik przyjmuje do akceptującej wiadomości, iż stosowane przez DCS nowoczesne techniki zabezpieczenia kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Jednakże w wypadku, gdy wymagany jest specjalny poziom ochrony konieczne jest wdrożenie aplikacji na wydzielonym środowisku. Dotyczy to w szczególności powierzenia przetwarzania danych osobowych, dla których oferujemy odrębne pakiety hostingowe spełniające wszystkie wymogi prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz bazujące na odrębnej umowie o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 3. Użytkownik nie może wykorzystywać Usługi do działań bezprawnych, w szczególności nie może umieszczać i rozpowszechniać treści zakazanych przez prawo ani instalować w Usłudze szkodliwego oprogramowania. 
 4. DCS nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z kont hostingowych, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
  2. Pocztę wysłaną oraz przyjmowaną przez Użytkowników, a także szkody poniesione przez Użytkowników spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości.
  3. Informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet znajdujące się na kontach Użytkowników.
  4. Jakiekolwiek szkody (w tym korzyści nie uzyskane) Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego konta.
  5. Skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią).
  6. Udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  7. Bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
 5. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem konta DCS niezwłocznie podejmie prace naprawcze. DCS ma prawo dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.
 6. DCS zastrzega sobie prawo do:
  1. Okresowego zaprzestania świadczenia Usługi w celach przeprowadzania prac modernizacyjno-konserwacyjnych systemu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronie http://hostedwindows.pl.
  2. Wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi.
  3. Wysyłania na konta Użytkowników informacji o bieżących ofertach DCS oraz partnerów DCS, o ile Użytkownik wyraził stosowną zgodę w formularzu rejestracyjnym.
 7. DCS nie będzie odpowiadać wobec Użytkownika za jakiekolwiek utracone korzyści spowodowane nieprawidłowym działaniem Usługi HostedWindows.pl.
 8. DCS nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu czasowej niedostępności Usługi.
 9. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia Usługi powinny być wysyłane na piśmie drogą elektroniczną na adres pomoc@hostedwindows.pl bądź na piśmie na adres dcs.pl Sp. Z o.o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa. dcs.pl Sp. Z o.o. rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania i wyśle odpowiedź na wskazany adres przez składającego reklamację.
 10. Użytkownik, któremu przysługują prawa konsumenta, czyli rejestrująca konto jako osoba fizyczna nie wykorzystująca Usługi do działalności gospodarczej ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

   

 

§5 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Przez dane osobowe rozumie się dane identyfikujące bądź umożliwiające identyfikację osoby fizycznej zgodnie z art. 4 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Administratorem Danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych w Usłudze HostedWindows.pl jest DCS.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących lokalizacjach:
 1. Siedziba DCS, ul. Puławska 303, Warszawa;
 2. Data Center T-Mobile, ul. Jana Pawła II 66, Piaseczno;
 3. Data Center T-Mobile, ul. Piękna 24, Warszawa.
 1. Podanie danych osobowych (w zakresie: adres poczty elektronicznej, telefon nazwa firmy) jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie ich w celu wykonywania Usług uniemożliwia ich wykonywanie przez DCS.
 2. DCS przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. DCS przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu wykonywania Usługi. DCS przetwarza dane osobowe w zakresie zbierania, przechowywania, edycji na wniosek osoby, której dane dotyczą, usuwania oraz ujawniania zgodnie z §5 ust. 7. Niniejszego Regulaminu.
 4. Dane są ujawniane pracownikom DCS zarządzającym Usługą, którzy otrzymali pisemne upoważnienie od DCS do przetwarzania danych w Usłudze.
 5. DCS nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych innym osobom i instytucjom bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że inaczej stanowią przepisy prawa (np. zażądają ich uprawnione organa państwa na potrzeby prowadzonych postępowań).
 6. Osobom trzecim i instytucjom mogą być przekazywane jedynie opracowania zbiorcze i zestawienia statystyczne nie posiadające danych identyfikacyjnych osób, których dane dotyczą.
 7. Operator Serwisu może przetwarzać dane osobowe w innych celach niż wykonywanie Usługi tylko wtedy, jeśli Użytkownik udzieli wyraźną, dobrowolną i niewarunkującą wykonywanie Usługi zgodę na określony cel przetwarzania.
 8. Dane osobowe są przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy, DCS zastrzega sobie jednak prawo do przetwarzania danych osobowych również po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu Umowy, jeśli będą tego wymagały przepisy prawa.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, powoduje konsekwencje wskazane § 5. ust. 4. Regulaminu.
 10. Użytkownik ma prawo wglądu i sprostowania danych osobowych, które jego dotyczą, oraz do ich przeniesienia. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania jego danych w Usłudze.
 11. Użytkownicy, którzy umieszczają na Koncie jakiekolwiek dane osobowe, zobowiązani są do podpisania z DCS wymaganej prawem umowy o powierzenie danych osobowych, co wiąże się również z wykupieniem pakietu hostingowego z ochroną danych osobowych.
 12. Ze względu na wymogi Prawa Telekomunikacyjnego Operator Serwisu zapisuje w logach numery IP zalogowanych do Usługi Użytkowników, parametry ich urządzeń i czas zdarzeń.
 13. Ponadto w przypadku korzystania z interfejsów WWW dopuszcza się przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Dane te rejestrowane są wyłącznie w celu wykonywania Usług i nie służą do identyfikacji Użytkowników.

 

§6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników HostedWindows.pl niniejszego Regulaminu należy kierować na adres pomoc@hostedwindows.pl.
 2. DCS zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bez uprzedniego indywidualnego uprzedzania Użytkowników.
 3. Zmiany Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom na stronie usługi HostedWindows.pl pod adresem .http://hostedwindows.pl/pl/regulaminy/regulamin-shared-hosting/. Informacja o zmianie Regulaminu będzie publikowana z 14-dniowym wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian w Regulaminie, może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usług przesyłając do dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu pisemne oświadczenie o rezygnacji z usług na korespondencyjny adres dcs.pl Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2018-05-25.