Adres poczty www (SmarterMail) https://poczta.dcsweb.pl

Parametry poczty elektronicznej

Rodzaj dostępu

Nazwa hosta

Port

Protokół sieciowy/uwagi

WebMail:

poczta.dcsweb.pl

443/TCP

HTTPS

POP3:

poczta.dcsweb.pl

995/TCP

POP over SSL/POP3S

IMAP:

poczta.dcsweb.pl

993/TCP

IMAP over SSL/IMAPS

SMTP - praca z klientem pocztowym:

poczta.dcsweb.pl

465/TCP

SMTP over SSL/SMTPS

SMTP - praca z klientem pocztowym:

poczta.dcsweb.pl

587/TCP

SMTP

MX (SMTP):

mx1.dcsweb.pl

25/TCP

SMTP

Jak stworzyć konta w panelu hostingowym?

W środowisku HostedWindows.pl w dostępna jest nieograniczona liczba skrzynek pocztowych. Jednak nakładanie przestrzeni jest ograniczone wielkością folderu pocztowego (niewidoczne z poziomu panelu hostingowego) stosownie do zapisów w pakiecie hostingowej. Domyślnie, w wypadku tworzenia samej domeny lub tworzenia opartej tej domenie na witrynie (przy braku wskazania konta typu „Przechwyć wszystko”) nie jest tworzone, żadne konto pocztowe i domena nie jest obsługiwana przez środowisko pocztowe. Aby stworzyć konto pocztowe należy przejść do przestrzeni w której powstała domena w jakiej mają znajdować się adresy e-mail, a następnie z lewego menu wybrać Mail -> Accounts (Poczta -> Konta).

adres_pocztowy_www_smartermail_01.png

Przy tworzeniu konta (przycisk Add - Dodaj) niezbędne jest wskazanie nazwy użytkownika (z wybraniem obsługiwanej domeny), dwukrotnie hasła, limitu skrzynki pocztowej, a także imienia i nazwiska.

adres_pocztowy_www_smartermail_02.png

adres_pocztowy_www_smartermail_03.png

Jak korzystać z poczty z pomocą strony WWW

WebMail usługi pocztowej jest dostępny pod adresem https://poczta.dcsweb.pl/. Wymagane jest do niego logowanie z pomocą podstawowego adresu e-mail oraz hasła skonfigurowanego w panelu hostingowym.

image:Smartermaillogin.jpg

Po pierwszym zalogowaniu uruchomiony zastanie kreator. Służy on. m.in. do konfiguracji stref czasowych, synchronizacji

z urządzeniami mobilnymi oraz klientami pocztowymi oraz do migracji poczty. Domyślnie wszystkie parametry można pominąć:

image:Smartermaill1.jpg

Warto wrócić uwagę, że w domyślnym schemacie graficznym znajdujące się po lewej stronie ikony wyboru usługi pocztowej z której chce się korzystać, mogą być niewidoczne na pierwszy rzut oka.

image:Smartermaill2.jpg

Jak skonfigurować pocztę w Windows 10?

Domyślnie po uruchomieniu aplikacji Poczta, uruchomi się kreator konfiguracji konta pocztowego. Aby uruchomić aplikację Poczta, należy przejść do aplikacji i wybrać Poczta:

image:Pocztawin10.jpg

image:Pocztawin10_1.jpg

image:Pocztawin10_2.jpg

image:Pocztawin10_3.jpg

image:Pocztawin10_4.jpg

Na ekranie "Internet email account", należy wybrać rodzaj dostępu do usługi pocztowej (POP3 lub IMAP), adres serwera poczta.dcsweb.pl i port (dla POP3 995, dla IMAP 993) oraz włączona opcja "Wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)", nazwa użytkownika logowania (pełny adres pocztowy użytkownika), adres serwera poczty wychodzącej ( poczta.dcsweb.pl i port 465 oraz włączona opcja "Wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)" oraz "Wymaga uwierzytelnienia").

image:Pocztawin10_5.jpg

Jak skonfigurować skrzynkę w aplikacji umieszczonej na naszym serwerze?

Maile wysyłane poprzez aplikacje znajdujące się na naszych serwerach, powinny być wysyłane poprzez serwer poczta.dcsweb.pl dla portu 587. Aplikacja taka dostaje się do naszego serwera pocztowego połączeniem nieszyfrowanym w obrębie infrastruktury usługi HostedWindows.pl.

Przykładowy kod:

<script runat="server">
  Protected Sub SendButton_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    Dim err As String
    Dim smtp As New System.Net.Mail.SmtpClient("poczta.dcsweb.pl",587)
    Dim mssg As New System.Net.Mail.MailMessage(mailfrom, ToTextBox.Text, SubjectTextBox.Text, BodyTextBox.Text)
    mssg.IsBodyHtml = True
    smtp.Credentials = New System.Net.NetworkCredential("user@domain", "password")
    Try
      smtp.Send(mssg)
    Catch ex As Exception
      err = ex.Message
    End Try
  End Sub
</script>